Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa

14 grudnia 2021

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

04 stycznia 2022 roku o godz. 12.00

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pakietu akcji Unimor Development S.A. w zamian za zbycie części wierzytelności z tytułu umowy pożyczki.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.