Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa

28 kwietnia 2021

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

24 maja 2021 roku o godz. 12.00

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
  8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zmiana Statutu Spółki:

W § 24 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w tym wypłatę dywidendy, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki, chyba że Walne Zgromadzenie podejmie inną uchwałę.”