Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji

31 stycznia 2023

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 K.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień:

03 marca 2023 roku o godz. 1300

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.