Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa

11 sierpnia 2022

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

6 września 2022 r. o godz. 1100

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.