Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji

31 maja 2023

Likwidator Adextra S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000153943, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji na dzień:

29 czerwca 2023 roku o godz. 1040

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adextra S.A. w likwidacji.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Adextra S.A. w likwidacji za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Adextra S.A. w likwidacji w 2022 roku.
 7. Rozpatrzenie wniosku Likwidatora Adextra S.A. w likwidacji w sprawie pokrycia straty netto Adextra S.A. w likwidacji za rok 2022 i powzięcie uchwały w tej sprawie.
 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Likwidatora o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
 9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Likwidatorowi Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z działalności w roku 2022 i sprawozdania Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 k.s.h. oraz powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Adextra S.A. w likwidacji absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 r.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.