Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa

31 maja 2023

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

29 czerwca 2023 r. o godz. 1000

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2022.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2022 roku.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2022 i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.
 8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2022 podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2022 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2022.
 10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Zarządu jako organu Spółki za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 13. Rozpatrzenie wniosków akcjonariuszy mniejszościowych w sprawie podjęcia uchwał o przymusowym odkupie akcji w trybie art. 4181s.h. oraz podjęcie stosownych uchwał.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.