WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE – ADEXTRA S.A. w likwidacji

25 września 2020

W związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące spółek akcyjnych. Od dnia 01 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez Spółkę w formie papierowej. W efekcie akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze akcjonariuszy, który zastąpi księgę akcyjną. Oznacza to, że dokumenty akcji zostaną zastąpione wpisem w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. W/w ustawa szczegółowo reguluje procedurę przejścia z akcji papierowych na „wpis elektroniczny” i nakłada na Spółkę obowiązek podejmowania kolejnych działań:

  1. do dnia 30 września 2020 r.: Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy. Następnie Likwidator Spółki zawiera umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez Walne Zgromadzenie podmiotem. Kolejny krok to dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce – wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenie (w Adextra S.A. w likwidacji wezwanie nastąpi poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Wezwanie zostaje również umieszczone na stronie internetowej Spółki.
  2. od dnia 30 września 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.: następują cztery kolejne wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Wezwanie dokonywane będą w odstępach czasu nie dłuższych niż miesiąc i nie krótszych niż w dwa tygodnie, w taki sam sposób w jaki zostało dokonane pierwsze wezwanie akcjonariuszy. W tym okresie akcjonariusze winni złożyć dokumenty akcji w Spółce w celu ich dematerializacji.
  3. od dnia 01 marca 2021 r.: następuje otwarcie rejestru akcjonariuszy. Aktualnie obowiązujące dokumenty akcji tracą moc prawną (zachowują wyłącznie moc dowodową wobec Spółki.)
  4. od  dnia 01 marca 2026 r.: dokumenty akcji, które nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w rejestrze akcjonariuszy tracą ochronę praw członkowskich przez akcjonariuszy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Adextra S.A. w likwidacji w dniu 26 czerwca 2020 r. Uchwałą nr 11 wybrało Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dla Adextra S.A. w likwidacji.

W związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Adextra S.A. w likwidacji wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki Adextra S.A. w likwidacji w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, biurowiec EQlibrium, X piętro, każdy poniedziałek, w godz.: 10.00 – 14.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

W związku z pandemią Covid-19 prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt nr tel. 535 204 807.