19 lutego 2020 r. Informacja dla akcjonariuszy MS Waryński Development S.A.

19 lutego 2020

Dematerializacja akcji MS Waryński Development S.A.

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie w dniu 20 września 2019 r.  Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2021 r. wprowadzony został obowiązek dematerializacji akcji spółek, który oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot.

Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020 r. Akcjonariusze Spółki zobligowani będą do złożenia w Spółce dokumentów akcji. Oznacza to, że od 01 stycznia 2021 r. akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego.

W związku z powyższym, MS Waryński Development S.A. będzie informować Akcjonariuszy o dalszych krokach w przedmiocie dematerializacji akcji.

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy MS Waryński Development. S.A. i Pełnomocników Akcjonariuszy

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MS Waryński Development S.A. z siedzibą w (01-248) Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 3, dla której Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy prowadzi rejestr pod numerem KRS 00000000410394, NIP: 5272673359, REGON: 145995460, zwana dalej, „Administratorem”.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Mikołaj Tomaszewski, e-mail:, iod@www.warynski.pl; nr tel.: 535202570Pani/Pana dane osobowe tj. nazwisko i imię, nr telefonu, adres, PESEL, seria i nr dokumentu będą przetwarzane w celach zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577 z późn. zm.), w szczególności art. 341 par 1, art.362 par 1 pkt 8, art. 406, art. 407 ksh, Statucie spółki oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO.Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom. Administrator  może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.Administrator dokłada wszelkich starań aby Pani/Pana dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem.Przysługują Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione osoby zatrudnione u Administratora, podmioty prowadzące usługi zarządzania Administratorem, usługi księgowości, podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, wspierające działania marketingowe oraz prowadzące audyty.Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.Informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, a także w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych należy kontaktować się na powyższy adres lub na skrzynkę poczty elektronicznej: iod@www.warynski.pl