Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa

21 lipca 2021

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

17 sierpnia 2021 roku o godz. 1100

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2020 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2020 i sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.
 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2020.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2020 roku.
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2020 oraz z oceny sprawozdania Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w roku 2020.
 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
 15. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.