Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa

24 maja 2022

Zarząd Waryński S.A. Grupa Holdingowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000099611, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz zgodnie z postanowieniami art. 402 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Waryński S.A. Grupa Holdingowa na dzień:

30 czerwca 2022 r., o godz. 1300 

w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 3

(biurowiec EQlibrium – X piętro),

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2021 roku, w tym sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności w roku 2021 i sprawozdania Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa z wykonania czynności określonych w art. 382 § 3 K.s.h.

9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa w sprawie podziału zysku netto Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021 i podjęcie uchwały w tej sprawie.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w 2021 roku.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa za rok obrotowy 2021 oraz z oceny sprawozdania Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa z działalności Grupy Kapitałowej Waryński S.A. Grupa Holdingowa w roku 2021.

13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Waryński S.A. Grupa Holdingowa absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.